Stadgar för Svenska Volvo PV-klubben

Reviderade och fastställda vid föreningens årsmöte 1983. Ändrade i enlighet med beslut vid årsmötena 1989, 1993, 1994, 1996, 1998, 2007, 2009, 2018 och 2023
1. Allmänt
1.1 Föreningens namn är Svenska Volvo PV-klubben. I fortsättningen kallad klubben. 1.2 Klubben är ideell vars syfte är att bevara Volvo-bilar av typ PV 444/544, PV445/P210 och P 1900. 1.3 Klubbens målsättning är

 • att stödja medlemmarna att renovera och bevara dessa bilar på ett fackmässigt och korrekt sätt.
 • att verka för att litteratur och dokumentation inom klubbens intresseområde anskaffas, bevaras och arkiveras så att medlemmarna kan få tillgång till denna..
 • att samarbeta med andra organisationer och företag som kan vara till stöd för klubbens syfte och målsättning.
 • att anordna sammankomster för medlemmar och gäster till stöd och förståelse för klubbens syfte.
 • att utge tidskriften PV-Entusiasten.
 • att genom medlemmarna och deras fordons vård och bruk verka för ett gott och positivt anseende för klubben.
 • att verka för en ökad förståelse för det kulturella värdet i att bevara svensk bilhistoria för framtiden.
2. Medlemskap

2.1 Klubben har ordinarie, fullbetalande medlemmar. Endast fysisk person kan bli medlem i klubben.
2.2 Klubben ansluter också familjemedlemmar. En make/maka/sambo samt alla barn under 20 år, vilka är bosatta på samma adress som den ordinarie medlemmen, är välkomna i klubben. För barn under 16 år krävs vårdnadshavarens samtycke till medlemskap.
2.3 En familjemedlem erhåller inte klubbens publikationer, äger ej heller rösträtt i klubben, men åtnjuter i övrigt samma förmåner som den ordinarie medlemmen.
2.4 Medlemskap erhålles genom erläggande av fastställd medlemsavgift. Medlemskap innebär att medlem lämnat sitt samtycke till att dennes personuppgifter behandlas för klubbens ändamål. Medlemmar, av årsmötet valda till styrelse, redaktions- eller evenemangskommitté befrias från medlemsavgift under sin mandatperiod. Styrelsen kan besluta om avgiftsbefrielse för andra klubbfunktionärer för ett kalenderår i taget.
2.5 Medlemsavgiftens storlek för det kommande kalenderåret fastställs av årsmötet. Medlemsavgift skall vara inbetalad före februari månads utgång.
2.6 Den totala medlemsavgiften för ett familjemedlemsskap är 50 % högre än avgiften för en ordinarie fullbetalande medlem.
2.7 Utträde ur klubben sker om medlem skriftligen anmäler sin önskan att avgå ur klubben eller genom att medlemsavgiften ej erlägges. Inbetalad medlemsavgift eller del därav återbetalas dock ej vid utträde.
2.8 Medlem kan uteslutas ur klubben om denne medvetet brutit mot klubbens stadgar eller på annat sätt skadat klubbens intressen. Uteslutning kan beslutas av styrelsen. Beslutet skall vara enhälligt, i annat fall hänskjuts frågan till årsmötet. Berörd medlem skall senast en månad innan beslut om uteslutning ha delgivits orsak för förslaget och beretts möjlighet att inkomma med yttrande. Fråga om återinträde för utesluten medlem avgörs av styrelsen.
2.9 Medlem skall verka för att klubbens syfte och målsättning följs.
2.10 Styrelsen kan utse medlem som gjort förtjänstfulla insatser för klubben till hedersmedlem. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift.

3. Styrelse

3.1 3.1 Klubben leds av en styrelse om minst fem personer, bland vilka skall ingå ordförande, kassör och sekreterare. Ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter väljs av årsmötet för två år i taget. Val sker varje år av två eller tre styrelseledamöter. Ordförande och kassör väljs vid skilda tillfällen. Årsmötet skall också utse minst två styrelsesuppleanter.
3.2 Styrelsen är beslutför då minst fyra ledamöter eller suppleanter för dessa är närvarande. Beslut skall ske enhälligt eller genom röstning. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder.
3.3 Styrelsen kan till sin hjälp i klubbarbetet kalla enskild medlem eller tillsätta kommittéer för speciella arbetsuppgifter.
3.4 Frågor om ändring av klubbens stadgar, ändring av medlemsavgift eller frågor av stor betydelse för klubbens verksamhet skall hänskjutas till årsmötet för beslut. Kan beslutet inte vänta skall styrelsen kalla till extra årsmöte.
3.5 Styrelsen utser på ett konstituerande möte två styrelseledamöter som i förening tecknar firman. Styrelsen äger i alla avseenden själv eller genom utsett ombud söka, kära eller svara för klubben hos myndighet eller enskild.
3.6 Av årsmötet eller styrelsen utsedda funktionärer äger rätt att använda klubbens namn eller logotyp i sitt klubbarbete.

4. Revision

4.1 Årsmötet skall utse två revisorer att granska klubbens förvaltning.
4.2 Efter verkställd revision skall berättelse avlämnas till styrelsen senast en vecka före årsmötet.
4.3 Revisorerna skall ha tillgång till klubbens alla räkenskaper och övriga handlingar. Styrelsen får ej vägra revisorerna upplysningar som dessa begär om förvaltningen av klubbens angelägenheter

5. Årsmöte

5.1 Klubbens verksamhetsår och räkenskapsår börjar den 1 januari.
5.2 Årsmöte skall hållas före utgången av maj månad. Styrelsen kallar till årsmöte på den plats styrelsen bestämmer. Kallelsen skall tillställas medlemmarna minst tre veckor före utsatt datum för årsmötet. Motion som medlem vill ha behandlad vid årsmötet skall före februari månads utgång skriftligen tillställas styrelsen. Styrelsen skall senast i samband med kallelsen till årsmötet delge medlemmarna motionen.
5.3 Vid årsmötet skall förekomma

 • val av mötesordförande och mötessekreterare.
 • fråga om mötet är i behörig ordning utlyst
 • val av två justeringsmän, tillika rösträknare
 • fastställande av dagordning
 • verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret
 • kassarapport och revisorernas berättelse
 • fastställande av resultaträkning och balansräkning
 • beslut om disposition av årets överskott / underskott
 • fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • val av ordförande, kassör och övriga styrelseledamöter
 • val av suppleanter till styrelseledamöter
 • val av revisorer
 • val av valberedning
 • fastställande av årsavgift

5.4 Medlem som erlagt medlemsavgift för den innevarande betalningsperioden medlemsavgift eller som i kraft av klubbens stadgar eller beslut av styrelsen är avgiftsbefriad äger en röst. Fråga om rösträtt avgörs av mötesordföranden. Beslut av årsmötet sker enhälligt eller genom röstning. Beslut genom röstning sker med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som mötesordföranden biträder. Röstning skall vara öppen. Röstning får ej ske genom ombud.5.5 Förslag om ändring av klubbens stadgar kan väckas av envar medlem. Förslaget skall före februari månads utgång skriftligen tillställas styrelsen, vilken det åligger att framlägga förslaget vid nästkommande årsmöte. Styrelsen skall senast i samband med kallelsen till årsmötet delge medlemmarna förslaget. Beslut om ändring av klubbens stadgar skall för att bli gällande fattas på årsmöte med minst tre fjärdedels majoritet av de vid årsmötet närvarande medlemmarna.
5.6 Beslut om att utöka klubbens verksamhet till att omfatta andra bilmodeller än de i 1.2 uppräknade, eller beslut om klubbens upplösning, skall för att bli gällande fattas med minst tre fjärdedels majoritet vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Vid klubbens eventuella upplösning skall behållna medel disponeras på det sätt som klubbens sista årsmöte beslutar.
5.7 På förslag från enskild medlem eller från styrelsen kan styrelsen kalla till extra årsmöte. Vad ovan sagts gäller i tillämpliga delar även vid extra årsmöte. Extra årsmöte får inte hållas tidigare än tre månader efter ordinarie årsmöte.
5.8 Medlem som så önskar skall erhålla kopia på årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse och revisionsberättelse.

© Svenska Volvo PV-klubben 1993 1998 2007 2009 2018
Senast uppdaterad den 11 juni 2023