MHRF-fo¨rsa¨kringen logo CMYK OR

MHRF Historik

Under 50-talet bildades de första klubbarna för äldre fordon i Sverige. Det fanns då inga möjligheter att försäkra äldre fordon enligt speciella regler, det var dyrt och en eventuell ersättning låg.

Sedan MHRF bildats 1969 inleddes förhandlingar med flera försäkringsbolag för att alla MHRF-anslutna klubbars medlemmar skulle kunna teckna en förmånlig försäkring för de gamla fordonen.

Ett villkor från MHRF:s sida var att förbundet (med hjälp av klubbarna) skulle svara för riskgranskningen av ansökningarna, arkiveringen och vården av samtliga ansökningar med bilagor och fotografier. MHRF ville också ha fullständig insyn i bolagens kostnader för försäkringen och inflytande när det gällde premier och självrisker. Ytterligare ett viktigt krav var att skadehanteringen skulle ske centralt och att lokala skadereglerare normalt inte skulle användas.

I samarbete med Folksam lanserades ”MHRF-försäkringen” vid årsmötet i februari 1975. Den kopierades sedan under 80-talet av flera andra bolag.

Skillnaden mellan MHRF-försäkringen och liknande försäkringar

MHRF-försäkringens premier används enbart för vår egen försäkring – inga pengar går åt till att betala andra försäkringstagares skador, men inga bidrag kommer heller från vanliga bil- och mc-försäkringar. Det betyder att all administration, alla skador och andra kostnader betalas av våra egna försäkringstagare. Det är alltså inget anonymt försäkringsbolag som står för kostnaderna vid skador, utan de övriga mer än 35.000 MHRF-försäkringstagarna. Där har du förklaringen till att vi är så noggranna när vi tar in nya försäkringstagare och till att vi ibland säger nej till försäkrings-ansökningar.

Skaderesultatet för MHRF-försäkringen påverkar direkt premierna. Få skador och låga skadekostnader betyder att vi kan hålla premien nere. Ökar antalet skador och därmed kostnaderna betyder det premiehöjningar.

Vad kan du försäkra?

Personbilar, lätta lastbilar och motorcyklar t.o.m. 1996, mopeder t.o.m. 1986. Tunga lastbilar, bussar och husvagnar t.o.m. 1986. Traktorer t.o.m. 1976.

Dessutom går det att försäkra:

Personbilar, lätta lastbilar och motorcyklar 1997-2006.

För att teckna en försäkring i denna grupp för modernare fordon måste man först ha haft, och fortfarande ha, en äldre bil eller mc helförsäkrad i MHRF-försäkringen under minst ett år. Fordonen ska vara av utpräglad samlarkaraktär.

Fordonet ska vara renoverat till ursprungsskick eller vara i mycket gott bevarat skick och ska enbart användas för nöjeskörningar, aldrig som bruksfordon. Även ombyggda fordon kan försäkras.

Normalt försäkringsvärde för bil är upp till fyra prisbasbelopp och för mc upp till två prisbasbelopp, men det kan höjas (i enheter om två) upp till trettio prisbasbelopp.

För äldre fordon finns två specialvarianter:

Fordon som ska bevaras i orenoverat skick därför att det är av historiskt intresse att de inte blir utsatta för en renovering. Fordon som byggts om/modifierats för att likna ett äldre tävlingsfordon, t. ex. en kopia av en rally-Volvo från 50-talet. Se länkar till höger för speciella avtal och regler för dessa fordon.

Alternativ

 

Helförsäkring

Helförsäkringen är avsedd för fordon som är renoverade eller bevarade i mycket gott skick. Den omfattar trafik-, brand-, stöld-, glas-, räddnings-, rättsskydds-, och vagnskadeförsäkring. Försäkringen gäller året runt och kan inte ändras till uppställningsförsäkring om du ställer av fordonet en kort tid, t.ex. över en vinter. Reservdelar för eget bruk till fordonet ingår i försäkringen, maximalt ett prisbasbelopp.

Försäkringen gäller i EES-länderna samt i de övriga länder som är anslutna till systemet med grönt kort (även under transport mellan dessa länder). Du bör vid utlandsfärd ha med dig det ”gröna kort” som du får på närmaste Folksam-kontor. Familjemedlemmar och personer som har egen MHRF-försäkring får köra fordonet utan förhöjd självrisk på vagnskadeförsäkringen. I andra fall utgår en extra vagnskadesjälvrisk.

Renoveringsförsäkring

Renoveringsförsäkring bör du teckna så snart du börjat renovera ett fordon. Den ersätter skador som uppkommit genom brand, stöld, översvämning, skadegörelse i samband med inbrott, glasskador och innehåller dessutom rättsskyddsförsäkring. Renoveringsförsäkringen gäller även när fordonet transporteras på trailer, på dolly eller med bärgningsbil (t.ex. till och från verkstad), men inte då det bogseras eller körs för egen maskin. Den gäller enbart då fordonet är avställt i Vägtrafikregistret. Försäkringen omfattar även delar som lämnats bort för reparation, ytbehandling eller liknande men som kommit bort eller blivit förstörda (om ingen annan ersättningsansvarig finns). Försäkringen gäller inom Sverige, men kan efter godkännande av MHRF även gälla utomlands (beroende på vilket land det gäller och på hur fordonet förvaras).

Korttidsförsäkring

Korttidsförsäkring är en ”nödförsäkring” i maximalt tre månader för t.ex. hemtransport av ett nyinköpt fordon. Ansökan måste godkännas av klubben, men foton och protokoll behövs inte. Du måste ha varit medlem i klubben i minst ett år och högsta antal prisbasbelopp är tre (132.000:). Korttidsförsäkringen är inte en ”kör-omkring-försäkring” utan gäller för körningar till och från bilprovning, klubbens besiktningsman och verkstäder. Den gäller bara inom Sverige och skall ersättas av en normal MHRF-försäkring så fort som möjligt.

Rullande Renoveringsförsäkring

Samma regler som för helförsäkring med undantaget att vi accepterar fordon som bevisligen är på väg att bli renoverade till fullgott skick.

AVVIKANDE UTFÖRANDE ELLER OMBYGGT FORDON (ALLA FORDONSTYPER)

Samma regler som för helförsäkring med undantaget att vi accepterar fordon som är modifierade eller ombyggda, t.ex.  moderna fälgar eller motivlack.

UPPSTÄLLNINGSFÖRSÄKRING 

Enbart avsedd för fordon som är färdigrenoverade, eller i mycket gott skick, och som inte ska användas på en längre tid. Lämplig också för tävlingsfordon som enbart brukas på bana (gäller ej under tävling). Ger samma skydd som en helförsäkring, bortsett från trafikdelen. Om fordonet ska stå på museum eller regelbundet visas för allmänheten måste detta meddelas i förväg till MHRF.

Lagerförsäkring

Den är avsedd för orenoverade hela fordon (i stort sett skrot) som du ställt undan för att senare renovera. Ersätter skador som uppkommit genom brand, stöld, översvämning, och skadegörelse i samband med inbrott. Gäller för skador på fordonet och delar till fordonet. Du måste lämna en särskild förteckning med foton och värden över de fordon som ska ingå. På varje försäkring får finnas fordon med det sammanlagda värdet upp till 2 prisbasbelopp, idag 88.000:-. Fordon ska förvaras på betryggande sätt ur brand- och stöldsynpunkt och vara avställt i Vägtrafikregistret.

Ansök

Fyll i ansökningsblanketten som du får från din klubb eller klicka på länken nedan. Ring till närmaste kontaktperson inom klubben och avtala en tid när ni kan göra en besiktning av erat fordon. Kontaktpersonen hittar du under KONTAKT på våran hemsida. Sänd ansökan plus protokoll samt färgfoton på fordonet (enligt anvisningar på blankettens baksida) till klubbens försäkringshandläggare :
http://www.mhrf.se/ansok

Svenska Volvo PV-klubben

Hovslagarevägen 31

192 54 Sollentuna

 

Ansökan:

http://www.mhrf.se/forsakring/hur_gar_det_till

Gäller ansökan fordon som ska bevaras i ett mycket slitet skick, och där en renovering skulle göra att fordonet förlorar sitt historiska värde eller sin karaktär fyller du även i blanketten Fordon som ska bevaras i orenoverat skick.

Orenoverat skick:

http://www.mhrf.se/1141

För ett fordon som är ombyggt /modifierat till ett utförande, vanligen tävlingsutförande, som bevisligen förekom när fordonet var nytt, eller 10 år efter dess tillverkning, fyller du även i blanketten Fordon som är modifierat/ombyggt efter historisk förebild.

Modifierat/ombyggt:

http://www.mhrf.se/1143

Tag samtidigt kontakt med din klubbs försäkringshandläggare för att få en besiktning utförd (gäller hel- och uppställningsförsäkringar). Varje klubb har flera skickliga besiktningsmän som på alla sätt hjälper dig tillrätta. Totalt finns det cirka 850 besiktningsmän för MHRF-försäkringen. För att söka efter besiktningsmännen utanför klubben, använd länken nedan.

http://www.mhrf.se/besiktningsman

Därefter sänds ansökan, fotografier och protokoll från klubben till MHRF. Där granskas din ansökan och om allt är bra utfärdas försäkringen. Du kan normalt räkna med max en veckas behandlingstid hos MHRF. Ansökan, protokoll och fotografier arkiveras med eventuella tillägg som du senare sänder in. Skulle något inträffa med ditt fordon har vi alla uppgifter till hands och kan hjälpa dig på bästa sätt.

Ett sista tips bara: börja i god tid. Att en bil eller motorcykel blir färdig är ju sällan en överraskning! Under våren har klubbarnas besiktningsmän ofta mycket att göra och det kan ta längre tid än normalt.

Teckna trafikförsäkring samma dag du köper ett fordon!

Köper du ett fordon som inte är avställt måste du teckna trafikförsäkring från den dag du blir ägare. Ring omedelbart Folksam och teckna en trafikförsäkring så kan vi sedan ordna med överflyttning av premien när du fått din MHRF-försäkring. Du kommer annars att få betala en hög straffavgift till Trafikförsäkringsföreningen.

Premier

Helförsäkringar

(gäller från 2017-05-01) OBS! Helårspremier.

http://www.mhrf.se/forsakring/premier

Självrisker

http://www.mhrf.se/forsakringsbroschyr_2017

Garagekrav

 

I villkoren för MHRF-försäkringen finner du alla bestämmelser. Här nämner vi i korthet de viktigaste punkterna. Om det inträffar en skada och du inte följt villkoren kan ersättningen bli nedsatt.

På hemmaorten ska ett MHRF-försäkrat fordon nattetid förvaras i ett låst utrymme (carport är inte godkänd!) där det finns max 30 fordon. Om du har fordonet i ett garage med fler än 30 fordon måste du ansöka om dispens. Läs mer om detta längre ner!

Utanför hemmaorten ska fordonet lämnas eller förvaras på så betryggande sätt som möjligt. Försök göra det så svårt som möjligt för den som kan vilja stjäla fordonet eller delar till det. Lås ordentligt och ta bort vredet till huvudströmbrytaren.

 

Fordon för mer än 30 pbb

Om du vill ha ett fordon försäkrat för mer än 30 prisbasbelopp (eller på samma ställe ha flera fordon vars sammanlagda värde är över 30 pbb) krävs en garagebesiktning innan vi godkänner värdet. Du får besök av speciellt kunnig person som tillsammans med dig upprättar ett protokoll över garagets säkerhet. Du kan också få rekommendationer om lås, larm och annat viktigt. Så länge garaget inte är godkänt kommer maximalt försäkringsvärde att sättas till 30 pbb. Ring MHRF-försäkringen på telefon 08-32 03 54 för att avtala tid för garagebesiktning.

Garage med fler än 30 fordon

Om du tänker förvara ditt fordon i ett garage där det finns fler än 30 andra fordon måste du skriva till MHRF och tala om hur garaget är beskaffat. Berätta om nyckelsystem, burar och andra säkerhetsdetaljer. Får du dispens måste du ändå vara aktsam och vidta åtgärder om det skulle inträffa stölder i garaget.

Om du delar garage eller renoveringsplats med andra som har MHRF-försäkrade fordon, och det sammanlagda värdet överstiger 30 pbb, vill vi också att det görs en besiktning (läs ovan om fordon för mer än 30 pbb). Det skall finnas en säkerhetsansvarig person och ett anslag som informerar om reglerna. Hämta checklista och övrig information genom länkarna här nedan.

Säkerhetsanvisningar garage:

http://www.mhrf.se/1147

Villkor:

http://www.mhrf.se/1069

Tips och råd

 

Risk och säkerhet

 

En handledning i hur man skyddar sin egendom, om lås, brandsäkerhet och annat nyttigt.

Häftet Risk och säkerhet finns här som pdf-fil. Häftet går även att beställa från kansliet. Gör gärna din beställning i ett mail till forsakring@mhrf.se eller genom att skriva eller ringa till MHRF-försäkringen. Glöm inte att ange adressen dit du vill ha häftet skickat.

Sånt händer aldrig mig!

Tyvärr drabbar olyckan inte bara ”alla andra”. Vem tror att fordonet i det trygga villagaraget skall bli vandaliserat eller brinna inne, att blixten ska slå ned eller att kommunens avloppsnät skall slås ut så att bilen står i vatten upp till sätena? Snåla därför inte med ditt försäkringsskydd, i all synnerhet inte när du kan få ett fullgott skydd till en summa som är en bråkdel av vad du betalar för din vardagsbil.

Skada

Inträffar en skada, kontakta omedelbart Folksam!
Vardagar kl 07.30 till 17.00 nås de skadespecialister som arbetar med MHRF‑försäkringen på telefon 08 452 37 64 eller motorskador.foretag@folksam.se.

De skapar ärende, handlägger reparation eller ersättning och meddelar MHRF.
Behöver du akut hjälp med till exempel bärgning utanför kontorstid ring:
Folksam Jour 020 45 00 00 inom Sverige,
+46 771 45 00 00 i Norden eller
SOS International +45 70 10 50 50 utanför Norden
Bärgning till hemgaraget eller närmaste lämpliga verkstad ingår i räddningsförsäkringen, men bärgning mer än 10 mil måste godkännas av Folksam innan den påbörjas.
OBS! Vid glasskada skall byte av ruta godkännas av Folksam i förhand, men lagning av ruta ersätts alltid och kan påbörjas direkt.

Vid frågor gällande försäkringar:

 

Klubblokalen:

Tisdagar: 18:30-21:30

08-6001977

Försäkringshandläggare:

Egon Kristensen

forsakringar@pv-klubben.org

tel: 070-2209161

Försäkringsansvarig:

Egon Kristensen

Tel: 070-2209161
Senast uppdaterad den 11 februari 2024