1-3 juli

Sommarträffen 2022.

 

(mer…)

Inkommen motion till årsmötet

 

2022-02-23 /             Motion till PV-klubbens årsmöte 2022

 

Angående arvoden till styrelse och funktionärer

 

Vi i valberedningen har under vårt arbete med att rekrytera nya funktionärer till styrelsen diskuterat revisorernas förslag om arvoden. Efter samtal med tidigare styrelseledamöter kan vi konstatera att de i uppdragen som bland annat ordförande, kassör eller sekreterare lagt ner betydande arbetstid i sitt förvaltningsarbete för klubben. En arbetstid som omöjligt kan ersättas i pengar. Valberedningen anser ändå att en viss ekonomisk ersättning i form av arvode bör utgå till de medlemmar i klubben som åtar sig omfattande arbetsuppgifter i klubbens verksamhet. Arvodet ska ses som klubbens uppmuntran till den förtroendevalde medlemmen, men också som klubbens förväntan på medlemmens insats och ansvar.

 

Vi föreslår att klubben avsätter två prisbasbelopp (PBB) per år till arvoden. Ett PBB ska årsmötet fördela mellan styrelsens ledamöter och ett PBB ska överlämnas till styrelsen att fördela till ansvariga för tyngre uppdrag. Genom att knyta arvodena till PBB behöver klubben inte diskutera arvodenas nivåer varje år utan arvodet höjs när PBB ändras. Vi föreslår också att alla arvoden utbetalas med halva beloppet varje halvår så länge funktionärsuppdraget pågår.

 

I skrivande stund är PBB = 48 300 kronor per år.

 

Vi bedömer att de funktionärer som bör omfattas är:

 

– Styrelsens ordinarie medlemmar och suppleanter

– Redaktörerna för PV-Entusiasten och PV-Notiser

– Webb och IT-ansvarig

– Reservdelsansvarig

– Lageransvarig

– Klubbmästare, ansvarig för klubblokalen

– Träffsamordnare/Kontaktmannaansvarig

– Medlemsregisteransvarig

– Eventuellt övriga funktioner som styrelsen bedömer ska erhålla arvode.

 

Vi föreslår att ett PBB till arvoden till styrelsen fördelas med:

 

30 % = 14 490 kr till ordförande

20 % = 9 660 kr till kassören

20 % = 9 600 kr till sekreteraren

10 % = 4 830 kr till ordinarie ledamot 1

10 % = 4 830 kr till ordinarie ledamot 2

  5 % = 2 415 kr till suppleant 1

  5 % = 2 415 kr till suppleant 2

 

Arvodesbeloppet till särskilt kallade funktionärer, totalt ett PBB, fördelas av styrelsen. Utbetalade arvoden redovisas på nästkommande årsmöte.

Som tidigare ska styrelsen ha mandat att upphandla tjänster på öppna marknaden för särskilda förvaltningsuppdrag.

 

 

 

Kjell Åke Holdar      Kjell Granskog      Bengt Lennerbert

E10 95 oktanig bensin

MHRF på väg om import/export

Allbilskroten

Global batterier

www.global.se

1-3 juli

Sommarträffen 2022.

 

(mer…)